Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku CZ Veľký Grob - Čataj
Domov Oznamy Kázne

História cirkevného zboru Veľký Grob – Čataj.

Veľký Grob – Čataj – je združený cirkevný zbor, patriaci do Bratislavského seniorátu.

V obidvoch obciach boli evanjelické cirkevné zbory už 17.storočí ako samostatné so svojimi farármi – Pankrác Hummel 1647 ( Čataj ), Tomáš Tessényi 1647 ( Grob ), Jur Sommerkorn 1665 ( Čataj ). V čase protireformácie sa pripojili k cirkevnému zboru Pusté Uľany.

Ako samostatný cirkevný zbor vznikol po vydaní tolerančného patentu v roku 1786 a to samostatný zbor Veľký Grob ( pred rokom 1948 Nemecký Grob ), Čataj sa pridal ako fília.

Zbor založil a zriadil jeho prvý farár Daniel Mumhart ( Munhardt ), ktorý prišiel z Pustého Fedimeša (dnes Pusté Uľany).

Hneď v tom istom roku si evanjelici začali stavať chrám Boží. Pokiaľ nemali svoj kostol, schádzali sa najprv v stodole u Jána Jančiho, kde prichádzali aj evanjelici z okolia a potom v stodole horlivého gazdu Pavla Jurana, modranského rodáka, ktorý mal aj veľké zásluhy pri stavbe kostola.

Kostol bol v roku 1788 dokončený. Bol bez veže a uličného vchodu. Stojan zvonice a zvony boli umiestnené vo farskom dvore. Až v roku 1821 bola ku kostolu pristavená veža.

stary_kostol

Starý evanjelický kostol

V roku 1936 bol 150 rokov starý tolerančný kostol pre plytké tehlové základy a pre malosť priestoru zbúraný. Zostala len veža. Starý kostol začali búrať 3. júna 1936 a už 19. júla 1936 bol posvätený základný kameň nového kostola v rámci služieb Božích. V maďarskej reči posviacku vykonal Ján Endreffy, farár v Horných Salíb a v reči slovenskej Ján Michalec, farár v Pustých Uľanoch.

stary_kostol_interier

Interiér starého evanjelického kostolaStavba nového kostola trvala necelých 6. mesiacov a 15. novembra 1936 bol posvätený Dr. Štefanom Samuelom Osuským, biskupom Západného dištriktu. Pamiatka posvätenia chrámu sa potom konávala 31. októbra na pamiatku Reformácie / kedy maďarsky hovoriaci evanjelici vo Veľkom Grobe po prvý krát spievali z nového maďarského Kresťanského spevníka./ V súčasnosti si zbor Pamiatku posvätenia chrámu pripomína predposlednú augustovú nedeľu.

Čatajskí evanjelici boli väčšinou Slováci, preto si žiadali konať služby Božie v slovenskom jazyku. Prvý krát sa takéto konali na Vianoce v roku 1793.

Rok 1936 sa pre cirkevný zbor stáva prelomovým – na celozborovom konvente 14. júna 1936 bolo rozhodnuté, že po 150 rokoch spoločného cirkevného zboru sa evanjelici z Čataja osamostatnia a postavia si vlastný kostol.

Po 150 rokoch sa tak zopakovala história z roku 1786 – kedy sa osamostatnili evanjelici z Veľkého Grobu a Čataja od zboru v Pustých Uľanoch. Bolo to vtedy preto, lebo títo, hoci ich bolo 31 duší a grobskočatajských 200, nechceli súhlasiť, aby každú druhú nedeľu boli služby Božie v Nemeckom Grobe. Teraz Čatajania nechceli na požiadavku Grobanov – uhradiť čiastku na výstavbu kostola. Vtedy prehlásili, že za takú sumu si postavia kostol sami a môžu sa schádzať každú nedeľu na slovenských službách Božích.

Čatajania si svoj chrám Boží po osamostatnení / dovtedy boli fíliou / začali stavať v roku 1936 a posvätený bol 3. septembra 1939 biskupom Západného dištriktu Dr. Štefanom Samuelom Osuským.

Radosť z vykonaného diela však bola zahalená nepokojom blížiacej sa druhej svetovej vojny, pretože po ukončení slávnosti posviacky a vďakyvzdania za nový chrám Boží, práve keď zvony ohlásili poludnie, bola vyhlásená všeobecná mobilizácia pre mužov do 40 rokov. Pri 50. výročí bol chrám Boží v Čataji zvonku a z vnútra generálne opravený a okná za oltárom vyplnené umeleckým stvárnením biblických postáv: Mojžiša, Izaiáša, evanjelistov Matúša, Marka , Lukáša a Jána, apoštolov Petra a Pavla – so svojimi symbolmi. 3.septembra 1989 bol generálnym biskupom prof. dr. Jánom Michalkom tento chrám Boží nanovo posvätený.

Grobania a Čatajania si spoločne postavili v rokoch 1975 – 1976 novú faru vo Veľkom Grobe, ktorá bola posvätená 14. júna 1985 generálnym biskupom prof. Dr. Jánom Michalkom.

5. augusta 1991 zbor začal s výstavbou spoločnej zborovej siene vo Veľkom Grobe, stavba bola ukončená 23. augusta 1992, keď bola generálnym biskupom ECAV na Slovensku Pavlom Uhorskaiom posvätená.

V roku 2016 sa k cirkevnému zboru veľký Grob – Čataj, ako filiálka Veľkého Grobu pričlenil cirkevný zbor Pusté Uľany.

Pastorálne územie cirkevného zboru tvoria obce Veľký Grob s filiálkou Pusté Uľany, Čataj s diaspórami Igram, Kaplná, Báhoň. Cirkevný zbor má v súčasnosti 712 členov.


V cirkevnom zbore od roku 1786 pôsobilo 13 evanj. a. v. farárov

Daniel Mumhart ( Munhardt ) 1786 – 1809, Samuel Lackner 1809 – 1820, Samuel Kanka 1820 – 1854, Viliam Blaskovics ( Balskovič ) 1854 – 1888, Jozef Javoš 1889 – 1903, Bela Bizskup 1904 – 1922, Ján Bienik 1923 – 1932, Pavel Terianský 1933 – 1972, Vojtech Adamovič 1973 – 1984, Ján Podlesný 1985 – 1996, Peter Gažík 1996 – 2001, Andrea Lukačovská, kaplánka 2001 -2002, Pavel Kollár 2002 – súčasnosť.

Prihlásenie